இந்த வார வேடிக்கை

'மைக்கா ஹோல்டிங்க்ஸ் -க்கு சொந்தமான காப்புறுதி நிறுவனத்தை விற்பதால் நன்மை என்றால், நேசா ஒரு போதும் அதற்கு தடையாக இருக்காது.'
மக்கள் தலைவர் டத்தோ. எஸ் . சுப்ரமணியம்.

0 கருத்துகள்: